Mindre bekämpningsmedel gav ökade inkomster

0
5

Västafrikanska jordbrukare har lyckats minska användningen av giftiga bekämpningsmedel samtidigt som avkastning och inkomster ökat.

Genom att arbeta i små grupper, så kallade fältskolor för jordbrukare (Farmer Field Schools), utarbetar och lär sig småbrukare hållbara jordbruksmetoder som hur odlingsjorden kan förbättras och alternativ till kemiska bekämpningsmedel, såsom naturlig skadedjursbekämpning, befrämjande av nyttoinsekter, anpassade växtsorter, naturliga bekämpningsmedel och brukarmetoder.

Bristen på kunskap ger negativa effekter
-Det finns en allmän brist på kunskap i regionen beträffande de negativa effekterna som bekämpningsmedel har på produktion, ekonomi, miljö och hälsa, säger William Settle, teknisk expert på FAO. Han menar också att enkla experiment har gett småbrukare möjlighet att producera mer miljövänligt, avsevärt öka avkastningen och få en bättre inkomst.  – Just kapacitetsuppbyggnad på lokal nivå är avgörande för att nå en hållbar intensifiering av livsmedelsproduktionen och samtidigt bidra till tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrade levnadsförhållanden i regionen, ett viktigt steg mot att uppnå det första millenniemålet att minska hunger och fattigdom, säger Settle.

Gemensamt sökande efter alternativ
Vanligtvis förbereder en grupp på cirka 25 jordbrukare, med samordning från en instruktör, två mindre områden mark i sin by, varav det ena området odlas med lokala traditionella jordbruksmetoder och det andra med hjälp av metoder anpassade till gröda och plats baserat på IPPM. Sedan observerar och jämför gruppen resultaten från de två områdena.Över 2000 instruktörer, som kommer från lokala myndigheter, privata sektorn och organisationer från civilsamhället, har utbildats för att bistå och hjälpa jordbrukarna i att tillämpa hållbara jordbruksmetoder.

Biologiska bekämpningsmedel ökar
I Mali visar en undersökning genomförd i 65 byar, där bomullsodlare utbildats i IPPM under 2007-2008, att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskat med 94 procent. Istället har användningen av organiskt material som kompost och gödsel, ämnen som kan öka markens bördighet, ökat med 400 procent. Data från Senegal och Mali visar att användningen av kemiska bekämpningsmedel bland jordbrukare ett till två år efter utbildningen minskat med 90 procent. I Senegal använder jordbrukare nu mer biologiska bekämpningsmedel. Jordbrukarnas ökade användning av organiskt material, såsom kompostmaterial och rishalm, är ett av de mest slående resultaten av programmet, enligt FAO.

Hållbar bomullsproduktion
Av de grödor som odlas i regionen har bomullsproduktionen bland de värsta effekterna på miljön, på grund av dess påverkan på känsliga jordar och en överdriven användning av bekämpningsmedel. IPPM-programmet samarbetar med jordbrukare för att hållbart intensifiera bomullsproduktionen genom att få till stånd ökad avkastning med hjälp av kompostmaterial, plantering av baljväxter som täckgrödor och genom förbättrat utsäde och växthanteringsmetoder. Jordbrukarna diversifierar sin användning av spannmål och markförbättrande grödor (baljväxter och foder) som kan ges till djur eller säljas på lokala marknader.

Läs mer om västafrikanska regionprogrammet för integrerade produktion och växtskydd (IPPM)